Contact theSOPAbout theSOPSupport theSOPWritersEditorsManaging Editors
theSOP logo
Published:November 19th, 2007 05:45 EST
Bush: Tererist PKK ortak deeman

Bush: Tererist PKK ortak deeman

By SOP newswire

Beyaz Saray`da Erdo"an ile görüºen Bush, `terör örgütü` olarak niteledi"i PKK`n"n ortak düºmanlar" oldu"unu ve PKK ile mücadelede deste"i art"racaklar"n" belirtti. Erdo"an ise olas" bir Irak operasyonunun sivillere zarar vermeyece"ini bildirdi.

Beyaz Saray`daki görüºme yaklaº"k 1,5 saat sürdü.

Gündemde a""rl"kl" olarak PKK ile mücadelenin yer ald""" görüºmeye iliºkin aç"klama bir bas"n toplant"s" ile yap"ld".

ABD Baºkan" George W. Bush PKK`y" bir `terör örgütü` olarak niteledi ve örgütün Irak, Türkiye ve ABD`nin ortak düºman" oldu"unu belirtti.

Bush, Türkiye`nin ABD`nin "stratejik orta""" oldu"unun da bir kere daha alt"n" çizdi.

Bush, ABD ve Türkiye ordular"n"n iletiºim halinde olmas" gerekti"ini belirterek üçlü bir mekanizma oluºturulmas"na karar verdiklerini belirtti.

Baºkan Bush, PKK`ya karº" Türk ve Amerikan ordular"n"n istihbarat paylaº"m"n"n çok önemli oldu"unu söyledi.

Bush, "cinayet iºleyenlerin peºine düºmek için önde elinizde iyi istihbarat bulunmas" gerekir" diye konuºtu.

Bush, "stanbul`da düzenlenen Irak`a komºu ülkeler d"ºiºleri bakanlar" toplant"s" nedeniyle Türkiye`yi tebrik etti.

Baºkan Bush ayr"ca AKP`nin seçim zaferi nedeniyle Erdo"an`" kutlad".

George W. Bush, Pakistan`daki son geliºmelere de de"inerek bu ülkedeki demokrasinin yeniden tesis edilmesi gerekti"ini belirtti.

Erdo"an: Siviller zarar görmeyecek

Baºbakan Recep Tayyip Erdo"an da terörle ortak mücadelenin gerektirdiklerini ele ald"klar"n" belirtti.

Erdo"an terörle mücadele ve bar"º"n tesisi konusunda stratejik ortaklar" ABD ile ve uluslararas" toplum ile beraber çal"ºmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdo"an, gazetecilerin sorular"n" yan"tlarken, konuºulan her ºeyin ayr"nt"s"n" veremeyece"ini ancak görüºmeden memnun oldu"unu belirtti. Erdo"an, Türkiye`ye rahat dönüp dönmedi"ine iliºkin bir soruya ``Hamdolsun, istedi"imizi ald"k`` diye yan"t verdi.

Recep Tayyip Erdo"an, PKK`ya karº" düzenlenecek olan olas" bir s"n"r ötesi operasyonun hedefinin sadece PKK oldu"unu ve sivillerin bundan zarar görmeyece"ini belirtti.

Baºkan Bush gibi Pakistan`daki ola"anüstü koºullara da de"inen Erdo"an, bu ülkenin bir an önce istikrara kavuºmas"na önem verdiklerini belirtti.

Teröre karº" ortak mücadele etmemiz ºart.
 
Bush: Operasyon teorik

"ki liderin aç"klamalar"ndan sonra soru cevap bölümüne geçildi.

George Bush olas" s"n"r ötesi operasyona iliºkin bir soru üzerine "varsay"mlar üzerine konuºmak istemedi"ini" belirtti.

Bu arada, iki lider aras"ndaki görüºmeler sürerken Beyaz Saray d"º"nda bir gösteri düzenleyen Kürt eylemciler Türkiye`nin Kuzey Irak`a olas" operasyonuna kaº" ç"kan sloganlar att"lar.

Görüºmeye kat"lanlar

Beyaz Saray`daki görüºmeye; Baºbakan Erdo"an`"n yan" s"ra D"ºiºleri Bakan" Ali Babacan, Milli Savunma Bakan" Vecdi Gönül, Genelkurmay "kinci Baºkan" Orgeneral Ergin Saygun, AKP Genel Baºkan Yard"mc"s" Egemen Ba""º, D"ºiºleri Bakanl""" Müsteºar" Ertu"rul Apakan, Baºbakanl"k Baºdan"ºman" Ahmet Davuto"lu ve Türkiye`nin Washington Büyükelçisi Nabi ªensoy da kat"ld".

Görüºmeye, ABD taraf"ndan ise Baºkan Bush`un yan" s"ra, ABD D"ºiºleri Bakan Yard"mc"s" John Negroponte ile ABD`nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson kat"ld".

ABD sab"r istemiºti

Türkiye`de meclisin PKK`ya karº" s"n"r ötesi operasyon düzenlenmesine imkan veren tezkereyi onaylamas" sonras"nda, ABD yönetimi Türkiye`den meselenin diplomasi yoluyla çözülebilmesi için `biraz sab"r` istemiºti.

Irak`a komºu ülkeler d"ºiºleri bakanlar" toplant"s" s"ras"nda Türkiye`yi ziyaret eden ABD D"ºiºleri Bakan" Condoleezza Rice da Ankara`da Baºkan Bush`un bu akºamki aç"klamalar" ile benzer ifadeler kullanarak PKK`y" `terörist` olarak tan"mlam"º ve üç ülkenin de ortak düºman" oldu"unu belirtmiºti.

Erdo"an, Bush ile görüºmesi sonras"nda Stratejik ve Uluslararas" Etüdler Merkezi (CSIS) adl" düºünce kuruluºunda bir konuºma yapt".

ABD`nin eski D"ºiºleri Bakanlar"ndan Madeleine Albright ile görüºen ve baz" kongre üyeleri ile bir araya gelen Erdo"an, daha sonra "talya`y" ziyaret etmek üzere ülkeden ayr"ld".