Contact theSOPAbout theSOPSupport theSOPWritersEditorsManaging Editors
theSOP logo
Published:August 16th, 2007 05:45 EST
ABD-T"rkiye ili"kileriyle ilgili ''ABD

ABD-T"rkiye ili"kileriyle ilgili ''ABD

By SOP newswire

Amerikan Associated Press ajans" (AP), ABD-T"rkiye ili"kileriyle ilgili ``ABD, son se"imleri, iki "lke aras"ndaki gerilimli ili"kileri onarmak i"in bir f"rsat olarak g"r"yor. Ancak kendi kontrol" d"""nda olabilecek engellerle de kar"" kar""ya yorumunu yapt".

Habere g"re, bu engellerden biri muhalefetteki Demokratlar"n "o"unlukta oldu"u Kongre`de g"r"""lmesi teklif edilen, 1915 olaylar"na ili"kin Ermeni iddialar"n"n kabul edilmesini "ng"ren karar tasar"s".
"
Haberde, T"rk yetkililerin, karar tasar"s"n"n ge"mesi durumunda, ABD`nin Irak`a askeri te"hizat"n"n "o"unu ge"irdi"i T"rkiye "zerinde yolunun kapat"laca"" uyar"s"nda bulundu"u kaydedildi.
"
Habere g"re di"er engel ise, Kerk"k`te referandum d"zenlenme olas"l""".
"
Haberde, ABD ile T"rkiye aras"ndaki di"er gerilim kayna"" olan Kerk"k`te referandum konusunda, Irak Anayasas"`na g"re referandumun y"l sonuna kadar yap"lmas" gerekti"ine, Irak`"n kuzeyindeki b"lgesel K"rt y"netimin lideri Mesud Barzani`nin ge"en haftaki merkezi h"k"metin referandumu yapmamas" durumunda "ger"ek i" sava"" ""kaca"" tehdidine ve ABD`nin karar" Irak h"k"metinin alaca""n" s"yledi"ine yer verildi.
"
"ABD ili"kileri g""lendirmek istiyor"
"
Haberde, ABD`nin, Avrupa, Ortado"u ve Orta Asya`n"n kav"ak noktas"nda stratejik "nemi bulunan NATO m"ttefiki T"rkiye ile ili"kilerini g""lendirmek istedi"i vurguland", Amerikal" yetkililerin, n"fusunun "o"unlu"u M"sl"man olan laik bir demokrasi olan T"rkiye`yi, di"er "lkeler i"in model olarak g"rd""" kaydedildi.
"
Ancak iki "lke aras"ndaki ili"kilerin b"y"k "l""de Irak sava""yla gerildi"i yorumu yap"lan haberde, T"rkiye`nin, 2003`te Irak`"n i"gali i"in Amerikan askerlerinin topraklar"n" kullanmas"na izin vermedi"i an"msat"ld".
"
Haberde, Pew Ara"t"rma Merkezi`nin son kamuoyu yoklamas"nda, ABD`nin T"rkiye`de sadece 9 oran"nda destek g"rd"""n"n ortaya ""kt""" belirtildi.
"
T"rkiye`nin, ABD`yi, ter"r "rg"t" PKK`n"n kuzey Irak`tan d"zenledi"i sald"r"lar" durdurmamakla ele"tirdi"i kaydedilen haberde, 22 Temmuz se"imleri "ncesinde s"n"r "tesi operasyon d"zenlenmesi olas"l"""yla ilgili de"erlendirmelerin g"ndeme geldi"inden bahsedildi.
"
"ABD g"ven kazanabilir"
"
Uzmanlar"n, ABD`nin, Irak`"n kuzeyinde yuvalanan ter"r "rg"t" PKK`ya kar"" askeri harekat talimat" vererek T"rkiye`nin g"venini kazanabilece"ini s"yledi"i kaydedilen haberde, ancak Amerikal" yetkililerin, Irak`ta "at""malar"n geni"lemesinden, Irak`taki en istikrarl" b"lgede "iddetin artmas"ndan endi"e etti"i belirtildi.
"
Habere g"re, T"rkiye ile yak"n ili"kileri savunan Demokrat milletvekili Robert Wexler, Amerikal" askeri yetkililerin kendisine, Washington`un ter"r "rg"t" PKK`ya kar"" harekete ge"meye biraz daha yakla"t"""n" s"yledi"ini anlatt".
"
AP`ye g"re Wexler, "Amerikan ve T"rk g""leri, PKK`ya kar"" 6 ay "ncesine g"re daha somut i"birli"i yap"yor. Ter"rle m"cadele operasyonlar" ve stratejiler uygulan"yor" diye konu"tu, ba"ka ayr"nt" vermedi.
"
Se"im sonras" ili"kiler
"
ABD`nin AK Parti`nin se"imleri kazanmas"n"n, iki "lke ili"kilerinin geli"tirilmesi i"in bir f"rsat sa"lad"""n" d"""nd""" kaydedilen haberde, AK Parti`nin "slami k"klerine ra"men parti liderlerinin, Bat" ile b"t"nle"meye ve ABD ile ili"kilerin geli"tirilmesine a""k oldu"unun g"r"ld""" yorumu yap"ld".
"
Haberde, ABD D""i"leri Bakanl""" yetkilisi Matt Bryza`n"n bir demecinde, se"imlerle ilgili "En uygun sonu"" dedi"ine, "AK Parti`nin bilinen bir potansiyeli oldu"u" yolundaki de"erlendirmesine i"aret edildi.
"
Amerikan y"netimine ili"kin baz" ele"tirilerde, Beyaz Saray`"n, T"rkiye ile ili"kileri onarmak i"in `acil` hareket etmesi gerekti"i g"r"""n"n ortaya konuldu"u belirtilen haberde, Bill Clinton d"neminin BM B"y"kel"isi Richard Hollbrooke`un bu konuda "b"y"k siyasi ihmal bulundu"u" g"r"""ne yer verildi.
"
Haberde, Holbrooke`un, "T"rkiye`ye b"lgedeki en "nemli stratejik m"ttefik olarak davran"lmas" gerekti"ini" s"yledi"i kaydedildi.

USA T"rkiye Times