Contact theSOPAbout theSOPSupport theSOPWritersEditorsManaging Editors
theSOP logo
Published:May 18th, 2007 04:49 EST
Türkiye Avrupali Auik Mektup

Türkiye Avrupali Auik Mektup

By SOP newswire

Türkiye vatandaþlar" son günlerde Türk Silahl" Kuvvetleri`nin 27 Nisan`daki aç"klamas"na Avrupa ve ABD`deki siyasetçilerinin verecekleri tepkiyi dikkatle izliyor. Bu gergin günlerde, Türk toplumuna net bir mesaj vermek son derece önemli. Türkiye`nin AB yolunda ilerlemesine  ve AB ile iliþkilerine zarar verebilecek  bu müdaheleyi k"n"yoruz.

AB`nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine baþlama karar", Türkiye`de ard" ard"na gelen etkileyici bir reform serisinin bir sonucu idi. Bu reformlar, Avrupa Komisyonu`nun 2004`de Türkiye`nin Kopenhag siyasi kriterlerine büyük ölçüde ulaþt"ð"n" beyan etmesine yol açm"þt". Bahsi geçen kriterlerin biri, insan haklar" ve temel özgürlüklere sayg". Bir diðeri ise istikrarl" ve kurumsallaþm"þ bir demokrasinin var olmas" " bunun temel prensiplerinin biri ise silahl" kuvvetlerin tam olarak sivil kontrol alt"nda bulunmas". 27 Nisan`daki müdahele, Türkiye`nin bu anlamda uyumuyla ilgili þüphe uyand"r"yor.

Silahl" Kuvvetler gerekçe olarak Türkiye`nin laikliðinin korunmas"n" ileri sürdüler. Fakat, laikliðe karþ" tehdid abart"lmakta. Hatta, kad"n haklar" ve eðitimi gibi laik deðerlerin güvence alt"na al"nmas"na katk" saðlayan çok önemli ad"mlar at"ld". Yap"lacak daha çok þey var " mesela Ceza Kanunu`nda ifade özgürlüðüne getirilen k"s"tlamalar kald"r"lmal" ve kad"n-erkek aras" uçurumun daralt"lmas" için çaba sarfedilmeli " fakat Türkiye`deki kanunlar tarihin hiçbir zaman"nda Avrupa standardlar"nda bugünkünden daha yak"n olmad", ve bu deðiþikliklerin önemli bir oran" þimdiki iktidar zaman"nda gerçekleþti.

Türkiye kamuoyunun tercihlerini ifade etme sorumluluðunun Türk siyasi sürecinde ve Türk sivil toplumunda olduðuna inan"yoruz. Büyük çapl" mitingler düzenlemek, siyasi kararlara mahkemelerde itiraz etmek ve siyasi kampanyalar yürütmek demokrasi içerisinde kabul edilir taktiklerdir. Türkiye`de gücün konsantre olmas"ndan endiþelenenleri anl"yoruz, fakat bu Silahl" Kuvvetler`in demokratik hükümete s"n"r çizmesi için sebep olmamal".

Baz" siyasi partilerin askeri müdahale tesvik edercesine yaklaþ"mlar" bizi üzmüþtür.Türkiye`nin ç"karlar" ve Avrupa`n"n deðerlerine ters düþmüþlerdir.

Son olarak, baz" Avrupa hükümetlerinin Türkiye`deki deðiþimin h"z" ve kapsam"na dair bu ülkenin hakk"n" teslim etmemesinden dolay" esef duymaktay"z. Avrupa hükümetlerine, daha evvel verdikleri söz ve taahütleri teyid etmeye çað"r"yoruz. Türkiye`nin tüm þartlar" yerine getirmesiyle beraber AB tam üyesi olabileceðinin tekrar teyid edilmesi Türkiye`nin deðiþim sürecinin devam" için önemli olacakt"r.

Urban Ahlin, deputy chairman, foreign affairs committee, Swedish Parliament; Hans van den Broek, former foreign minister of the Netherlands; Daniel Cohn-Bendit, member of European Parliament; José Cutileiro, former secretary general, WEU; Marta Dassù, Aspen Institute Italia; Andrew Duff, member of European Parliament; Sarmite Elerte, editor, Diena; Michael Emerson, Center for European Policy Studies; Joschka Fischer, former foreign minister of Germany; Timothy Garton Ash, Oxford University; Teresa Patr"cio Gouveia, former foreign minister of Portugal; Charles Grant, Center for European Reform; Diego Hidalgo, FRIDE; Michiel van Hulten, former chair of the Dutch Labor Party; Josef Janning, Bertelsmann Foundation; Dan Jørgensen, member of European Parliament; Mary Kaldor, London School of Economics; Lord Kinnock of Bedwellty, former EU Commissioner; Gerald Knaus, European Stability Initiative; Ivan Krastev, Center for Liberal Strategies; Joost Lagendijk, member of European Parliament; Mark Leonard, European Council on Foreign Relations; Alain Minc, chairman of Le Monde and head of AM Conseil; Antonio Missiroli, European Policy Center; Giles Merritt, Friends of Europe; Kalypso Nicolaidis, University of Oxford; Cem Özdemir, member of European Parliament; Ana Palacio, former foreign minister of Spain; Diana Pinto, historian; Narcis Serra, former vice president of Spain; Aleksander Smolar, Stefan Batory Foundation; Dana Spinant, European Voice; Antonio Vitorino, former EU Commissioner; Gijs de Vries, former EU counter-terrorism coordinator; Stephen Wall, former adviser to the British prime minister.

Note: This letter was originally published in the International Herald Tribune.